+2-വിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബസിൽ ഉണ്ടായ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രജിഷ